Chiến lược phát triển của Nguyên Phát

TỔNG QUAN

Thách thức cho phát triển bền vững

Là một trong 10 nước trên thế giới chịu tác động nhiều nhất từ biến đổi khí hậu, Việt Nam đang xảy ra liên tiếp các trận thiên tai như lũ lụt, hạn hán, động đất gây thiệt hại lớn về người và của, ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân với tỷ lệ người mắc bệnh hiểm nghèo ngày càng cao, làm tăng các rủi ro về thương tật, tử vọng. Trong khi đó, nhận thức của người dân về giảm thiểu các thiệt hại thông qua bảo hiểm còn thấp.

Tốc độ phát triển kinh tế nhanh tại các đô thị khiến cho sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn; thu nhập của người Việt Nam nằm trong nhóm thấp nhất thế giới và hiện còn có hơn một nửa các nhóm dân tộc thiểu số vẫn đang sống dưới chuẩn nghèo, trẻ em các tỉnh vùng cao ít có cơ hội đến trường; tỷ lệ hộ nghèo gia tăng tại các đô thị.

Trách nhiệm của doanh nghiệp

Là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thảo dược, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao cho hàng triệu người dân Việt Nam, Nguyên Phát xác định doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi kết hợp mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận kinh tế với thực hiện phát triển xã hội, bảo vệ môi trường. Nếu không kết hợp các mục tiêu trên cùng cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, Nguyên Phát khó có thể phát triển bền vững do sẽ phải gánh chịu hậu quả từ bất ổn và mất cân đối về kinh tế, xã hội và tàn phá môi trường.

  • Chiến lược Phát triển Nguyên Phát

Chiến lược phát triển bền vững tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan”

Thách thức mang tính toàn cầu của thế kỷ 21 là giảm bớt khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho hơn 7 tỷ người mà không làm suy kiệt nguồn tài nguyên trái đất và vẫn duy trì sự tăng trưởng kinh tế. Để đạt được điều này chính phủ và doanh nghiệp các nước cần tìm kiếm mô hình phát triển bền vững, tức là đạt được sự cân bằng giữa yếu tố kinh tế, môi trường, và xã hội.

Tại Nguyên Phát, chúng tôi không chỉ quan tâm đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đồng thời nhận thấy sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên, sự phát triển mất cân đối trong xã hội tạo ra các ảnh hưởng mang tính hệ thống và tác động ngược trở lại, hạn chế các hoạt động kinh doanh của chính doanh nghiệp. Vì vậy, chiến lược phát triển bền vững của Nguyên Phát tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Chúng tôi hiểu rằng doanh nghiệp không thể tồn tại khi chỉ hướng đến các mục tiêu ngắn hạn trước mắt mà quên đi những tác động lâu dài tới môi trường và cộng đồng xung quanh. Nguyên Phát tin rằng nếu mỗi doanh nghiệp có ý thức hơn về vấn đề phát triển bền vững thì có thể tạo nên những thay đổi lớn cho toàn xã hội trong hiện tại và cả thế hệ tương lai.

Nguyên Phát luôn gắn liền tăng trưởng KINH TẾ với bảo vệ MÔI TRƯỜNG và trách nhiệm XÃ HỘI – ba yếu tố đóng vai trò nền tảng cho thành công lâu dài của chúng tôi. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế thể hiện ở tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và đóng góp vào ngân sách qua nộp thuế. Mục tiêu kinh tế là mục tiêu quan trọng nhất của Nguyên Phát vì việc thực hiện mục tiêu này là điều kiện cần để thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường. Việc thực hiện mục tiêu kinh tế được kết hợp với thực hiện các mục tiêu khác về mặt xã hội và môi trường nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích của các bên liên quan tới hoạt động trong hiện tại và tương lai nhằm đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của Nguyên Phát.

Các bên liên quan là những đối tác quan trọng, phản hồi từ các đối tác này là nguồn thông tin quý giá để chúng tôi tiếp tục phát triển và củng cố hoạt động của doanh nghiệp. Với mỗi nhóm đối tượng, Nguyên Phát sử dụng cách thức tiếp cận thông tin khác nhau. Phản hồi từ các bên được chúng tôi thận trọng xem xét, nghiên cứu và nỗ lực để đưa các phản hồi này vào các chính sách và các hoạt động của công ty.

Theo đó, 7 bên liên quan trọng yếu đối với Nguyên Phát bao gồm: Cổ đông/Nhà đầu tư; Khách hàng; Người lao động; Cơ quan Quản lý; Cộng đồng địa phương; Đối tác/Nhà cung cấp, Cơ quan báo chí.

Chúng tôi xác định các bên liên quan dựa trên những ảnh hưởng có thể có từ hoạt động của Nguyên Phát đến họ hoặc những người có mối quan tâm, sức ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại của Nguyên Phát. Chúng tôi xây dựng và phát triển mối quan hệ dựa trên đáp ứng lợi ích lâu dài giữa các bên; mối quan hệ này được duy trì dựa trên sự tin cậy, tính minh bạch và đề cao các chuẩn mực đạo đức của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *